پزشکان 5

طرح 5

پزشکان

دکتر ریحانه خدادادی

شماره تلفن 03132244126- 32244125- 09130913549 فوق تخصص ندارد آدرس اصفهان…

دکتر سيدمحمدرضا صدرعاملي

شماره تلفن 03136295810 فوق تخصص ندارد آدرس اصفهان خ توحید…

دکتر مريم طباطبائيان

شماره تلفن 03131314999 شماره نظام 70671 فوق تخصص ندارد آدرس…

دکتر منيره طباطبايي

شماره تلفن 03132229989 شماره نظام 70671 فوق تخصص ندارد آدرس…