مرکز آموزشی درمانی فارابی اصفهان

  •  آدرس اصفهان ، خیابان مشتاق سوم ، بلوار ارغوانیه ، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فارابی
  •  تلفن 03135312020
  • آدرس سایت :    http://farabi.mui.ac.ir