آشنایی با

انجمن علمی روانپزشکان "شاخه اصفهان"

انجمن علمی روانپزشکان شاخه اصفهان یکی از شاخه های فعال انجمن علمی روانپزشکان ایران است

این انجمن با هماهنگی انجمن مرکزی با هدف برقراری ارتباط موثر با اعضای انجمن در جهت بهبود وضعیت صنفی و ارتقای سطح علمی و آموزشی روانپزشکان استان اصفهان تشکیل شده است. 

هیات مدیره این انجمن هر 3 سال یکبار با نظارت انجمن مرکزی و با رای گیری از اعضای انجمن شاخه اصفهان انتخاب می شوند.

22

سال تجربه

390

خدمات پزشکی

559

اتاق مجهز

6930

رضایت بیماران

اعضای انجمن

در روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه 1401، انتخابات شاخه اصفهان انجمن علمی روانپزشکان ایران با حضور نماینده هیأت‌مدیره انجمن، دکتر حسن رفیعی برگزار شد. نتیجه انتخابات به شرح زیر به تأیید هیأت‌ مدیره انجمن رسید:

دکتر هاشمی، مینو                          رئیس شاخه

دکتر محمد بیگی، حمید                      نایب رییس

دکتر میررمضانی، مصطفی                  دبیر شاخه

دکتر شیرزادی، الهام                        خزانه‌دار

دکتر نقدی، فرامرز                            بازرس

دکتر برکتین ، مجید

دکتر میردامادی ، مطهره

دکتر امامی پارسا ، مرتضی

دکتر افشار ، حمید

دکتر شعربافچی ، محمدرضا

دکتر شکریان ، مصطفی